Είστε εδώ

Παντελιά Στυλιανή, «Το ιδεώδες της συμπάθειας στη δεύτερη σειρά των Λυρικών του Άγγελου Σικελιανού», Νέα Πορεία, τόμ. 47, τχ. 560-562 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2001), σ. 242-257