Είστε εδώ

Char René, «Πρόσκληση», Νέα Πορεία, τόμ. 47, τχ. 554-556 (Απρίλιος-Ιούνιος 2001), σ. 83-84