Είστε εδώ

Ευστρατιάδης Αυρήλιος, «Θεσσαλονίκη 1», Νέα Πορεία, τόμ. 43, τχ. 503-505 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1997), σ. 22-23