Είστε εδώ

Καλοκύρη Λιάνα, «Αφηγηματικές δομές στην πεζογραφία του Δημήτρη Χατζή σε συνάρτηση με τις περί τέχνης αντιλήψεις του», Νέα Πορεία, τόμ. 41, τχ. 479-482 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1995), σ. 47-54