Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Η παρούσα στιγμή», Νέα Πορεία, τόμ. 38, τχ. 443-446 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1992), σ. 1-2