Είστε εδώ

Παντελιά Στυλιανή, «Ποιητική δικαιοσύνη», Νέα Πορεία, τόμ. 37, τχ. 438-440 (Αύγουστος-Οκτώβριος 1991), σ. 136-137