Είστε εδώ

Μηαρίτη Ζωή, «Ημιτελές», Νέα Πορεία, τόμ. 37, τχ. 434-437 (Απρίλιος-Ιούλιος 1991), σ. 72-73