Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Έργο ζωής και πίστης», Νέα Πορεία, τόμ. 37, τχ. 434-437 (Απρίλιος-Ιούλιος 1991), σ. 49