Είστε εδώ

Ευστρατιάδης Αυρήλιος, «Χρήστου Κουλούρη, Το πεζοδρόμιο, διηγήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 37, τχ. 431-433 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1991), σ. 42-43