Είστε εδώ

Ευστρατιάδης Αυρήλιος, «Ηλία Κεφάλα, Σκοτεινός μαγνήτης, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 37, τχ. 431-433 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1991), σ. 39-40