Είστε εδώ

Παπάνας Νίκος, «Βιβλιογραφία μεταφράσεων Δημ. Στ. Δήμου (1984-1990)», Νέα Πορεία, τόμ. 36, τχ. 425-428 (Ιούλιος-Οκτώβριος 1990), σ. 120-122