Είστε εδώ

Ευστρατιάδης Αυρήλιος, «Κλείτου Κύρου, Τα πουλιά και η αφύπνιση, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 35, τχ. 413-415 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1989), σ. 143-145