Είστε εδώ

Ευστρατιάδης Αυρήλιος, «Άγγελου Σ. Παρθένη, Ο πας χρόνος, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 35, τχ. 413-415 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1989), σ. 142-143