Είστε εδώ

Ευστρατιάδης Αυρήλιος, «Χ. Δ. Καλαϊτζή, Λύθρον, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 35, τχ. 413-415 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1989), σ. 139-140