Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Γύρω από τον τόμο για τη Θεσσαλονίκη», Νέα Πορεία, τόμ. 34, τχ. 398-400 (Απρίλιος-Ιούνιος 1988), σ. 49