Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Τόμος για τη Θεσσαλονίκη», Νέα Πορεία, τόμ. 32, τχ. 377-380 (Ιούλιος-Οκτώβριος 1986), σ. 89