Είστε εδώ

Vennberg Karl, «Αν βρισκόταν εδώ κοντά ένα τηλέφωνο», Νέα Πορεία, τόμ. 31, τχ. 369-370 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1985), σ. 188-189