Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Επανεκτιμήσεις αναγκαίες», Νέα Πορεία, τόμ. 31, τχ. 362-365 (Απρίλιος-Ιούνιος 1985), σ. 49-50