Είστε εδώ

Δήμου Δημήτριος Στ., «[Georg Heym, σημείωμα του μεταφραστή]», Νέα Πορεία, τόμ. 25, τχ. 287-289 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1979), σ. 29-30