Είστε εδώ

Πλαστήρας Κώστας, «Alarme», Νέα Πορεία, τόμ. 23, τχ. 265-267 (Μάρτιος-Μάιος 1977), σ. 89