Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Μνήμη Παύλου Παπασιώπη», Νέα Πορεία, τόμ. 23, τχ. 265-267 (Μάρτιος-Μάιος 1977), σ. 49