Είστε εδώ

Char René, «Στις πύλες της Aerea», Νέα Πορεία, τόμ. 22, τχ. 254-258 (Απρίλιος-Αύγουστος 1976), σ. 112