Είστε εδώ

Celan Paul, «Ακροτελεύτεια μουσική», Νέα Πορεία, τόμ. 20, τχ. 227-230 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1974), σ. 23