Είστε εδώ

Μιχαήλ Κ., «Άθου Δημουλά, Ο αγρός της τύχης», Νέα Πορεία, τόμ. 19, τχ. 223-225 (Σεπτέμβριος-Νοέμβριος 1973), σ. 179-180