Είστε εδώ

Μιχαήλ Κ., «Δημ. Κ. Παπακωνστανίνου, Περίπατος στη νύχτα», Νέα Πορεία, τόμ. 18, τχ. 206-207 (Απρίλιος-Μάιος 1972), σ. 78