Είστε εδώ

«37η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης», Νέα Πορεία, τόμ. 18, τχ. 206-207 (Απρίλιος-Μάιος 1972), σ. 80