Είστε εδώ

Μπαγλάνης Βάγιος, «Το ψωμί μοιράζει», Νέα Πορεία, τόμ. 17, τχ. 197-200 (Ιούλιος-Οκτώβριος 1971), σ. 115