Είστε εδώ

Μπαγλάνης Βάγιος, «Ίνας Χάρη, Χτύποι της καρδιάς», Νέα Πορεία, τόμ. 15, τχ. 177-178 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1969), σ. 211