Είστε εδώ

Μπαγλάνης Βάγιος, «Ν. Δ. Καρούζου, Πενθήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 15, τχ. 172-174 (Ιούνιος-Αύγουστος 1969), σ. 115-117