Είστε εδώ

Barthes Roland, «Η στρουκτουραλιστική δραστηριότης», Νέα Πορεία, τόμ. 12, τχ. 139-140 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1966), σ. 228-234