Είστε εδώ

Καρέλλη Ζωή, «Miserabilisme», Νέα Πορεία, τόμ. 12, τχ. 137-138 (Ιούλιος-Αύγουστος 1966), σ. 180-186