Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Σχόλια. Το Λαογραφικό Μουσείο», Νέα Πορεία, τόμ. 12, τχ. 136 (Ιούνιος 1966), σ. 139