Είστε εδώ

«30ή Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης», Νέα Πορεία, τόμ. 11, τχ. 119-123 (Ιανουάριος-Μάιος 1965), σ. 176