Είστε εδώ

«28η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης», Νέα Πορεία, τόμ. 9, τχ. 102-103 (Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1963), σ. 285