Είστε εδώ

Petochi Carlo, «Τα χαντάκια», Νέα Πορεία, τόμ. 9, τχ. 102-103 (Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1963), σ. 244