Είστε εδώ

«ΣΙΖΑΛ», Νέα Πορεία, τόμ. 8, τχ. 94 (Δεκέμβριος 1962), σ. 437