Είστε εδώ

Κύρου Κλείτος, «Δύο Άγγλοι ποιητές πολέμου (Keith Douglas και Alun Lewis)», Νέα Πορεία, τόμ. 8, τχ. 94 (Δεκέμβριος 1962), σ. 422-426