Είστε εδώ

Γραμματάς Περικλής, «Αντίγραφο», Νέα Πορεία, τόμ. 8, τχ. 93 (Νοέμβριος 1962), σ. 381