Είστε εδώ

Ζιτσαία Χρυσάνθη, «Αναθήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 8, τχ. 89-90 (Ιούλιος-Αύγουστος 1962), σ. 249-250