Είστε εδώ

Σπανδωνίδης Πέτρος Σ., «Από μήνα σε μήνα», Νέα Πορεία, τόμ. 8, τχ. 88 (Ιούνιος 1962), σ. 236-237