Είστε εδώ

Κύρου Κλείτος, «Φθορά», Νέα Πορεία, τόμ. 8, τχ. 85 (Μάρτιος 1962), σ. 57