Είστε εδώ

Μέσκος Μάρκος, «Το κατοπινό μου όπλο», Νέα Πορεία, τόμ. 8, τχ. 83-84 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1962), σ. 24