Είστε εδώ

Ευστρατιάδης Αυρήλιος, «Ο τρίτος», Νέα Πορεία, τόμ. 8, τχ. 83-84 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1962), σ. 1