Είστε εδώ

Κύρου Κλείτος, «Μια φωνή σβύνει», Νέα Πορεία, τόμ. 7, τχ. 75 (Μάιος 1961), σ. 155