Είστε εδώ

Lorca Federico Garcia, «Η παρθένος, ο ναύτης και ο σπουδαστής», Νέα Πορεία, τόμ. 7, τχ. 73-74 (Μάρτιος-Απρίλιος 1961), σ. 120-121