Είστε εδώ

Κύρου Κλείτος, «Louis MacNeice», Νέα Πορεία, τόμ. 7, τχ. 73-74 (Μάρτιος-Απρίλιος 1961), σ. 113