Είστε εδώ

«Ελαστικά ΕΒΕΜ», Νέα Πορεία, τόμ. 7, τχ. 72 (Φεβρουάριος 1961), σ. 95