Είστε εδώ

«ΣΙΖΑΛ», Νέα Πορεία, τόμ. 7, τχ. 72 (Φεβρουάριος 1961), σ. 91