Είστε εδώ

Κύρου Κλείτος, «Ο κινηματογράφος», Νέα Πορεία, τόμ. 7, τχ. 71 (Ιανουάριος 1961), σ. 31-35