Είστε εδώ

«Καφές Λουμίδης», Νέα Πορεία, τόμ. 6, τχ. 63 (Μάιος 1960), σ. 165